Κατεβάστε το σενάριο

Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (πλην αναφορικών)

  • Δημιουργός: Μιχάλης Καπετανής

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Σκοπός του σεναρίου είναι να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές τις γνώσεις του συντακτικού που έχουν αποκτήσει στις δύο προηγούμενες τάξεις του Γυμνασίου και παράλληλα να εργαστούν με το σχολικό βιβλίο της Γραμματικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, προκειμένου να ανακαλύψουν τα όσα αφορούν στις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις (πλην των αναφορικών που εξετάζονται σε άλλη ενότητα) δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά.
Οι μαθητές, κατά την 1η φάση του σεναρίου, είτε δημιουργούν δικά τους γλωσσικά παραδείγματα είτε εργάζονται στοχευμένα, προκειμένου να ανακαλύψουν τις συντακτικές σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των προτάσεων. Στη συνέχεια, κατά τη 2η φάση, οι ομάδες αξιοποιώντας τις εργασίες που εκπονήθηκαν κατά την 1η φάση και με τη χρήση του σχολικού εγχειριδίου της Γραμματικής της Νέας Ελληνικής, κατηγοριοποιούν και προβαίνουν σε συμπεράσματα σχετικά με τις δευτερεύουσες προτάσεις που επεξεργάστηκαν και στις δύο πρώτες φάσεις του σεναρίου. Τέλος, προβαίνουν στην παραγωγή δικού τους γραπτού λόγου με θέμα τη «γλώσσα των νέων» και στον σχολιασμό τόσο του περιεχομένου όσο και της χρήσης δευτερευουσών ονοματικών προτάσεων πάνω στα κείμενα των συμμαθητών τους.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Γ Γυμνασίου
↘ Γλώσσα-γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου
↘ Είμαστε όλοι ίδιοι- Είμαστε όλοι διαφορετικοί
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Αντωνυμίες
↘ Σύνδεσμοι
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Γραφή
↘ Σημεία στίξης
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Παράγραφος
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Διαλογικά/συνεντεύξεις
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Παράγραφος
↘ Ιστολόγια
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Συνεργατικό κείμενο
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)03/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση