Γρήγορη Αναζήτηση

ΚΕΓ

Ομάδα εργασίας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
(Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Πράξη 62 «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ι.Ν. Καζάζης

Υπεύθυνος παραδοτέου: Β. Βασιλειάδης

Συντελεστές

Συντονισμός εργασιών και ομάδων του παραδοτέου: Β. Βασιλειάδης

Επιμέλεια εκπαιδευτικών σεναρίων: Μ. Αλεξίου, Στ. Αντωνοπούλου, Β. Κανάρη, Δ. Κιτσούλης, Α. Μανούκα, Ζ. Μαυρίδου, Μ. Μπεχλιβάνου, Δ. Ξανθοπούλου, Μ. Παυλίδου, Στ. Σπορίκη, Σ. Τρομάρα, Ι. Χατζηκυριάκου, Μ. Χρίτη

Συγκρότηση μελετών και υλικού για την κατηγοριοποίηση και σήμανση των εκπαιδευτικών σεναρίων: Μ. Αλεξίου, Β. Βασιλειάδης, Δ. Ξανθοπούλου, Σ. Τρομάρα

Σήμανση και κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών σεναρίων: Στ. Αντωνοπούλου, Ζ. Μαυρίδου, Δ. Ξανθοπούλου, Μ. Παυλίδου, Στ. Σπορίκη, Ι. Χατζηκυριάκου

Ψηφιακή επεξεργασία εκπαιδευτικών σεναρίων και ανάρτηση στη βάση δεδομένων: Ε. Αμβροσιάδου, Κ. Θεοδωρίδης, Ν. Μπαρτζιώκας, Π. Παντζαρέλας, Γρ. Σιλιγκούνας

Δημιουργία περιβάλλοντος αναζήτησης εκπαιδευτικών σεναρίων και διαχείρισής τους: Ν. Μπαρτζιώκας, Β. Παυλόπουλος

Κατάρτιση πλέγματος μεταδεδομένων και ορισμός πεδίων τιμών: Β. Βασιλειάδης, Δ. Κουτσογιάννης, Κ. Ντίνας, Λ. Πόλκας, Κ. Τουλούμης, Σ. Χατζησαββίδης

Συγκρότηση φόρμας μεταδεδομένων των εκπαιδευτικών σεναρίων: Β. Αδάμπα, Στ. Αντωνοπούλου, Β. Βασιλειάδης, Αν. Μάτος, Μ. Μπεχλιβάνου, Μ. Παυλίδου

Σύνταξη οδηγιών/πληροφοριών για την ανάρτηση μεταδεδομένων: Β. Βασιλειάδης, Αν. Μάτος, Μ. Μπεχλιβάνου

Σύνταξη εισαγωγικού σημειώματος σύστασης του περιβάλλοντος: Β. Βασιλειάδης, Δ. Κουτσογιάννης

Δημιουργία περιβάλλοντος επιμόρφωσης συντακτών εκπαιδευτικών σεναρίων «Διάλογος» (πλατφόρμα μάθησης και ψηφιακή κοινότητα): Π. Βλαχόπουλος, Αν. Μάτος, Β. Παυλόπουλος

Παιδαγωγικοί υπεύθυνοι ομάδων εργασίας του «Διαλόγου»: Β. Βασιλειάδης (λογοτεχνία, Β/θμια ), Δ. Κουτσογιάννης (νεοελληνική γλώσσα, Β/θμια), Κ. Ντίνας (γλώσσα και λογοτεχνία, Α/θμια), Λ. Πόλκας (αρχαία ελληνική), Κ. Τουλούμης (αρχαία ελληνική), Σ. Χατζησαββίδης (γλώσσα και λογοτεχνία, Α/θμια)

Συντονιστές και διαχειριστές/επικυρωτές ομάδων εργασίας του «Διαλόγου»: Β. Αδάμπα (λογοτεχνία, Β/θμια), Στ. Αντωνοπούλου (γλώσσα και λογοτεχνία, Α/θμια), Αν. Μάτος (αρχαία ελληνικά), Μ. Μπεχλιβάνου (λογοτεχνία, Β/θμια), Μ. Παυλίδου (γλώσσα, Β/θμια)

Συντονισμός εργασιών για τη λειτουργία του «Διαλόγου»: Β. Αδάμπα

Συγκρότηση αρχείων βίντεο για τη λειτουργία του «Διαλόγου» και του «Πρωτέα»: Αν. Μάτος

Η ιστοσελίδα και η βάση δεδομένων του «Πρωτέα» περιέχει έργο που υλοποιήθηκε και στο πλαίσιο των εξής παραδοτέων:

Υπεύθυνος παραδοτέου: Δ. Κουτσογιάννης

Συντελεστές

Συντονισμός εργασιών, υποστήριξη: Β. Αδάμπα

Επικεφαλής ομάδας για τη γλώσσα στη δευτεροβάθμια: Δ. Κουτσογιάννης

Υποστήριξη ομάδας για τη γλώσσα στη δευτεροβάθμια: Μ. Παυλίδου

Επικεφαλής ομάδας για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια: Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησαββίδης

Υποστήριξη ομάδας για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια: Στ. Αντωνοπούλου

Επικεφαλής ομάδας για τα αρχαία ελληνικά: Τρ. Γιάννου, Λ. Πόλκας, Κ. Τουλούμης

Υποστήριξη ομάδας για τα αρχαία ελληνικά: Αν. Μάτος

Επικεφαλής ομάδας για τη λογοτεχνία στη δευτεροβάθμια: Β. Αποστολίδου, Β. Βασιλειάδης, Ε. Χοντολίδου

Υποστήριξη ομάδας για τη λογοτεχνία στη δευτεροβάθμια: Μ. Μπεχλιβάνου

Σύνταξη ολοκληρωμένων παραδειγμάτων για τη γλώσσα στη δευτεροβάθμια: Ε. Βλαχογιάννη, Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Νέζη, Ι. Χαλισιάνη

Σύνταξη ολοκληρωμένων παραδειγμάτων για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια: Ε. Ζούνη, Ν. Μπαλκίζας, Αν. Ξανθόπουλος, Κ. Πέτρου, Σ. Σαμαρά, Α. Τσαρμποπούλου, Ε. Τύμπα

Σύνταξη ολοκληρωμένων παραδειγμάτων για τα αρχαία ελληνικά: Τρ. Γιάννου, Δ. Ευαγγέλογλου, Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ράλλη, Π. Σεράνης, Κ. Τουλούμης

Σύνταξη ολοκληρωμένων παραδειγμάτων για τη λογοτεχνία στη δευτεροβάθμια: Μ. Ακριτίδου, Α. Γαλανός, Σπ. Κιοσσές, Μ. Μπεχλιβάνου, Π. Παντζαρέλας, Δ. Παπαδοπούλου, Ε. Πετρίδου

Υπεύθυνος παραδοτέου: Δ. Κουτσογιάννης

Συντελεστές

Συντονισμός εργασιών, υποστήριξη: Β. Αδάμπα

Σύνταξη μελέτης για το πλαίσιο αρχών αξιολόγησης των σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Δ. Κουτσογιάννης

Σύνταξη μελέτης για το πλαίσιο αρχών αξιολόγησης των σεναρίων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Κ. Ντίνας

Προσαρμογή της γενικής μελέτης για το πλαίσιο αρχών αξιολόγησης σεναρίων για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Λ. Πόλκας

Προσαρμογή της γενικής μελέτης για το πλαίσιο αρχών αξιολόγησης σεναρίων για τη διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Β. Βασιλειάδης

Επικεφαλής ομάδας για τη γλώσσα στη δευτεροβάθμια: Δ. Κουτσογιάννης

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων για τη γλώσσα στη δευτεροβάθμια: Β. Αδάμπα, Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Παυλίδου

Επικεφαλής ομάδας για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια: Κ. Ντίνας

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια: Ε. Κονσούλη, Κ. Ντίνας

Επικεφαλής ομάδας για τα αρχαία ελληνικά: Λ. Πόλκας

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων για τα αρχαία ελληνικά: Αν. Μάτος, Ε. Παπαδογιαννάκη, Λ. Πόλκας

Επικεφαλής ομάδας για τη λογοτεχνία στη δευτεροβάθμια: Β. Βασιλειάδης

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων για τη λογοτεχνία στη δευτεροβάθμια: Β. Βασιλειάδης, Μ. Κελεπούρη, Μ. Μπεχλιβάνου

Υπεύθυνος παραδοτέου: Δ. Κουτσογιάννης

Συντελεστές

Συντονισμός εργασιών, υποστήριξη: Β. Αδάμπα, Β. Βασιλειάδης

Επικεφαλής ομάδας για τη γλώσσα στη δευτεροβάθμια: Δ. Κουτσογιάννης

Υποστήριξη ομάδας για τη γλώσσα στη δευτεροβάθμια: Μ. Παυλίδου

Επικεφαλής ομάδας για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια: Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησαββίδης

Υποστήριξη ομάδας για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια: Στ. Αντωνοπούλου

Επικεφαλής ομάδας για τα αρχαία ελληνικά: Λ. Πόλκας, Κ. Τουλούμης

Υποστήριξη ομάδας για τα αρχαία ελληνικά: Αν. Μάτος

Επικεφαλής ομάδας για τη λογοτεχνία στη δευτεροβάθμια: Β. Βασιλειάδης

Υποστήριξη ομάδας για τη λογοτεχνία στη δευτεροβάθμια: Β. Αδάμπα, Μ. Μπεχλιβάνου

Σύνταξη εκπαιδευτικών σεναρίων για τη γλώσσα στη δευτεροβάθμια: Γ. Αλεξίου, Ελ. Βεκρής, Κ. Γκούφας, Ε. Γούλα, Ε. Ζαρκογιάννη, Μ. Καπετάνης, Ε. Μαργαρού, Π. Μητελούδης, Φ. Μητσώνη, Α, Μιχαηλίδης, Π. Μπίλλα, Στ. Μποτέλη, Μ. Νέζη, Ε. Ξυλά, Μ. Παρασκευά, Π. Σεφερλή, Χρ. Σωτηροπούλου, Δ. Ταχματζίδης, Θ. Τριαντοπούλου, Κ. Τρίμη-Κύρου, Αιμ. Φουντούκη

Σύνταξη εκπαιδευτικών σεναρίων  για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια: Ν. Αμανατίδης, Α. Ανδρικόπουλος, Β. Γεωργαντζιά, Μ. Γουρνίκη, Γ. Δεστές, Μ. Δρακάκη, Χρ. Ζαλούμη, Κ. Καπετάνιου, Χρ. Καραγιάννη, Π. Καφετζή, Ε. Κιούση, Σ. Κιργίνας, Σ. Κολοσίδου, Κ. Κόμπος, Ι. Κοσμίδου, Μ. Κουκλατζίδου, Μ. Λαγούρη, Μ. Λαζαρίδου, Κ. Μαυραντωνάκη, Κ. Μιχαλάκου, Π. Μοίρας, Ν. Μπαλκίζας, Β. Μπόκολας, Α. Νταή, Κ. Πέτρου, Σ. Σαμαρά, Κ. Ταλαμπίρης, Ειρ. Τζοβλά, Ε. Τοκμακίδου, Ε. Τύμπα, Σ. Χοροζίδου

Σύνταξη εκπαιδευτικών σεναρίων για τα αρχαία ελληνικά: Β. Γιαρίμπαπα, Σ. Γκαρμπούνης, Β. Ζήκα, Κ. Ιακωβίδης, Ν. Ιωάννου, Β. Καραθόδωρου, Π. Καραμανώλης, Α. Καραφωτιάς, Κ. Λαζαρίδου, Ε. Λαλιώτου, Β. Μαντζώρου, Π. Μπιτζελέρη, Μ. Παναγιώτου, Στ. Παπακωνσταντίνου, Ν. Πέτσας, Λ. Πόλκας, Μ. Πρεβεζάνου, Θ. Στάμος, Β. Συμεωνίδης, Χρ. Τάτση, Κ. Τουλούμης, Ό. Τσαντσάνογλου, Μ. Τσούμαρη, Α. Χαραμποπούλου

Σύνταξη εκπαιδευτικών σεναρίων για τη λογοτεχνία στη δευτεροβάθμια: Μ. Αρετάκη, Μ. Βενούτσου, Α. Γαλανός, Αλ. Γερακίνη, Αθ. Γιαννοπούλου, Ευφρ. Ζαχαράτου, Φιλ. Κολίτση, Ι. Κονδυλόπουλος, Ν. Κούκης, Π. Κωτσάκη, Χ. Μαδενλής, Στ. Νάκη, Μ. Νέζη, Α. Οφρυδοπούλου, Β. Σαρμπάνη, Ρ. Τεντόμα, Μ. Τολυμένου, Ε. Χειμαριού

Υπεύθυνος παραδοτέου: Δ. Κουτσογιάννης

Συντελεστές

Συντονισμός εργασιών, υποστήριξη: Β. Αδάμπα, Β. Βασιλειάδης

Επικεφαλής ομάδας για τη γλώσσα στη δευτεροβάθμια: Δ. Κουτσογιάννης

Υποστήριξη ομάδας για τη γλώσσα στη δευτεροβάθμια: Μ. Παυλίδου

Επικεφαλής ομάδας για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια: Κ. Ντίνας, Σ. Χατζησαββίδης

Υποστήριξη ομάδας για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια: Στ. Αντωνοπούλου

Επικεφαλής ομάδας για τα αρχαία ελληνικά: Λ. Πόλκας, Κ. Τουλούμης

Υποστήριξη ομάδας για τα αρχαία ελληνικά: Αν. Μάτος

Επικεφαλής ομάδας για τη λογοτεχνία στη δευτεροβάθμια: Β. Βασιλειάδης

Υποστήριξη ομάδας για τη λογοτεχνία στη δευτεροβάθμια: Β. Αδάμπα, Μ. Μπεχλιβάνου

Εφαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων για τη γλώσσα στη δευτεροβάθμια: Γ. Αλεξίου, Ε. Αντωνίου, Γ. Αντωνογιάννη, Θ. Αράπης, Δ. Βασιλείου,  Ελ. Βεκρής, Κ. Γκούφας, Ε. Γούλα, Ε. Ζαρκογιάννη, Μ. Καπετάνης, Ειρ. Κασσωτάκη, Μ. Κολλάρου, Ό. Κουτσιμπέλη, Στ. Λεουτσάκος, Ε. Λιγούτσικου, Ε. Μαργαρού, Κ. Ματσούκα, Π. Μητελούδης, Φ. Μητσώνη, Α. Μιχαηλίδης, Π. Μπίλλα, Στ. Μποτέλη, Κ. Νικολοπούλου, Ε. Ξυλά, Λ. Ορφανού, Γ. Παπαγεωργίου, Ε. Παπαντωνίου, Δ. Παπαστάθη,  Μ. Παρασκευά, Π. Σεφερλή, Δ. Ταχματζίδης, Χρ. Τζαφλέρη, Θ. Τριαντοπούλου, Α. Τρίγκαντζη, Κ. Τρίμη-Κύρου, Κ. Π. Τσελέπης, Γ. Τσίγκα, Κ. Τσουβαλτζίδου, Αιμ. Φουντούκη, Α. Ψαροπούλου

Εφαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων  για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια: Ν. Αμανατίδης, Α. Ανδρικόπουλος, Β. Γεωργαντζιά, Α. Γεωργιάδου, Μ. Γουρνίκη, Γ. Δεστές, Μ. Δρακάκη, Σ. Ευθυμιάδου, Ε. Ζούνη, Κ. Καπετάνιου, Χρ. Καραγιάννη, Π. Καφετζή, Ε. Κιούση, Σ. Κιργίνας, Σ. Κολοσίδου, Κ. Κόμπος, Ι. Κοσμίδου, Μ. Κουκλατζίδου, Π. Κούρτης, Μ. Λάγουρη, Μ. Λαζαρίδου, Α. Μαντζαρίδου, Κ. Μαυραντωνάκη, Κ. Μιχαλάκου, Π. Μοίρας, Ν. Μπαλκίζας, Γ. Μπεκιάρης, Β. Μπόκολας, Α. Νταή, Π. Παπαδημητρίου, Κ. Πέτρου, Σ. Σαμαρά, Κ. Ταλαμπίρης, Δ. Τάμπας, Ε. Τζοβλά, Ε. Τοκμακίδου, Ι. Τουρλιδάκης, Ε. Τύμπα, Σ. Χοροζίδου,

Εφαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων για τα αρχαία ελληνικά: Ειρ. Βογιατζή, Κ. Γακοπούλου, Β. Γιαρίμπαπα, Σ. Γκαρμπούνης, Μ. Δουζίνα, Β. Ζέττα, Β. Ζήκα, Αν. Θεμελής, Κ. Ιακωβίδης, Ν. Ιωάννου, Β. Καραθόδωρου, Π. Καραμανώλης, Α. Καραφωτιάς, Μ. Κιούση, Δ. Κομηνός, Σ. Κουρουτσίδου, Γ. Κουρτίδου, Μ. Κώστογλου, Κ. Λαζαρίδου, Ε. Λαλιώτου, Ε. Λαμπάκη, Β. Μαντζώρου, Ν. Μαντίκου, Κ. Μπεϊκάκη, Π. Μπιτζελέρη, Π. Πασχαλίνα, Μ. Παναγιώτου, Μ. Παπαδοπούλου, Στ. Παπακωνσταντίνου, Σ. Παυλίδου, Ν. Πέτσας, Λ. Πόλκας, Μ. Πρεβεζάνου, Β. Ριζοθανάση, Γ. Μ. Σπανού, Σπηλιόπουλος, Θ. Στάμος, Β. Συμεωνίδης, Χρ. Τάτση, Κ. Τουλούμης, Κ. Τσάση, Ό. Τσαντσάνογλου, Ε. Τσενέ, Μ. Τσούμαρη, Α. Χαραμποπούλου

Εφαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων για τη λογοτεχνία στη δευτεροβάθμια: Ε. Αναγνώστου, Μ. Αρετάκη, Μ. Βενούτσου, Μ. Βλάχου, Α. Γαλανός, Αλ. Γερακίνη, Αθ. Γιαννοπούλου, Φ. Δελής, Ευφρ. Ζαχαράτου, Κ. Ιωαννίδου, Στ. Καλογερά, Δ. Καραδήμα, Φιλ. Κολίτση, Ι. Κονδυλόπουλος, Ν. Κούκης, Π. Κωτσάκη, Χ. Μαδενλής, Ε. Μαλιγκάνη, Μ. Μαυρίδη, Κ. Μουρλά, Β. Μπακύρας, Στ. Νάκη, Μ. Νέζη, Α. Οφρυδοπούλου, Β. Ρούσσου, Ε. Σαζαζκλή, Β. Σαρμπάνη, Ρ. Τεντόμα, Μ. Τολυμένου, Ε. Τσιουπλή, Σ. Φελλαχίδου