Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • ΑΠΟ ΤΥΡΑΝΝΙΑ... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [3,34 MB]

Από την τυραννία … στη δημοκρατία

  • Δημιουργός: Θεόδωρος Στάμος

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Με το συγκεκριμένο σενάριο οι μαθητές προσεγγίζουν το κείμενο σε τρεις φάσεις. Κατά την Α΄ Φάση (2 διδακτικές ώρες) επιχειρείται, με εργασία σε ομάδες, η συντακτική και η νοηματική προσπέλαση του κειμένου. Μέσω των εννοιολογικών χαρτών γίνεται μια πρώτη προσπάθεια να τεθούν σε μια σειρά βασικοί ονοματικοί και ρηματικοί όροι των προτάσεων του κειμένου, ώστε να φτάσουν οι μαθητές στη μετάφρασή του με τη βοήθεια των γλωσσικών σχολίων. Συγκρίνοντας τη μεταφραστική τους απόπειρα με αυτές της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα, τους δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθούν και να εξηγήσουν τα τυχόν μεταφραστικά τους λάθη και να προβληματιστούν. Όταν η μετάφραση του κειμένουολοκληρωθεί, καλούνται να προσεγγίσουν νοηματικά το κείμενο με τη βοήθεια προοργανωτών, ώστε να καταλήξουν στη δημιουργία ενός πολυτροπικού κειμένου, για μεγαλύτερη νοηματική εμβάθυνση. Κατά τη Β΄ Φάση (3 διδακτικές ώρες), μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τα πολιτεύματα της ελληνικής αρχαιότητας, βάρος δίνεται στην κριτική προσέγγιση της τυραννίας τόσο σε επίπεδο μορφής διακυβέρνησης (χαρακτηριστικά, μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, μορφές που έλαβε στη σύγχρονη ιστορία) όσο και σε γλωσσολογικό επίπεδο (αλλαγή της σημασίας της λέξης «τύραννος» από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα). Τέλος, οι μαθητές οδηγούνται στην παραγωγή μιας επιστολής, την οποία θα αποστείλουν σε μια πολιτική εφημερίδα, με αντικείμενο προβληματισμού το πολίτευμα της Δημοκρατίας ως τρόπος διακυβέρνησης, κάτι που ίσως αποτελεί τη μεγαλύτερη μαθησιακή αξία του συγκεκριμένου σεναρίου. Στη Γ΄ Φάση (1 διδακτική ώρα) παρουσιάζουν το παραγόμενο έργο τους και ακολουθεί συζήτηση και προβληματισμός.

Διδακτική Ενότητα→ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
↘ Γ Γυμνασίου
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
↘ 3. Η κατοχή της εξουσίας δεν εγγυάται την ευτυχία
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Όροι της πρότασης
↘ Απλή πρόταση
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Ιστορικά
↘ Συγγραφέας
↘ Ξενοφών
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Παράγραφος
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μτφρ.)
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα [Γυμνάσιο]
↘ Ιστορία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)29/10/2013
Χρονολογία έως07/11/2013
Σχολική μονάδα

Γυμνάσιο Βυρώνειας Σερρών

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση