Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Από την τυραννία στη δημοκρατία_τεκμήρια [3,89 MB]

Από την τυραννία… στη δημοκρατία

  • Δημιουργός: Μαρία Τσούμαρη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Οι μαθητές, όπως προβλέπεται από τον συντάκτη του σεναρίου, προσεγγίζουν το κείμενο σε τρεις φάσεις. Κατά Α΄ Φάση επιχειρείται, με εργασία σε ομάδες, η συντακτική και η νοηματική προσπέλαση του κειμένου. Μέσω των εννοιολογικών χαρτών γίνεται μια πρώτη προσπάθεια να τεθούν σε μια σειρά βασικοί ονοματικοί και ρηματικοί όροι των προτάσεων του κειμένου, ώστε να φτάσουν οι μαθητές στη μετάφρασή του με τη βοήθεια γλωσσικών σχολίων. Συγκρίνοντας τη μεταφραστική τους απόπειρα με αυτές της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα, τους δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθούν, να εξηγήσουν τα τυχόν μεταφραστικά τους λάθη και να προβληματιστούν. Όταν η μετάφραση του κειμένου είναι ολοκληρωμένη, καλούνται να προσεγγίσουν νοηματικά το κείμενο με τη βοήθεια προοργανωτών, ώστε να καταλήξουν στη δημιουργία ενός πολυτροπικού κειμένου, για μεγαλύτερη νοηματική εμβάθυνση. Κατά τη Β΄ Φάση, μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τα πολιτεύματα της ελληνικής αρχαιότητας, βάρος δίνεται στην κριτική προσέγγιση της τυραννίας τόσο σε επίπεδο μορφής διακυβέρνησης (χαρακτηριστικά, μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, μορφές που έλαβε στη σύγχρονη ιστορία) όσο και σε γλωσσολογικό επίπεδο (αλλαγή της σημασίας της λέξης «τύραννος» από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα). Τέλος, οι μαθητές οδηγούνται στην παραγωγή μιας επιστολής, την οποία θα αποστείλουν σε μια πολιτική εφημερίδα, με αντικείμενο προβληματισμού το πολίτευμα της Δημοκρατίας ως τρόπος διακυβέρνησης, Στη Γ΄ Φάση παρουσιάζουν το παραγόμενο έργο τους και ακολουθεί συζήτηση και προβληματισμός.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Γυμνασίου
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
↘ 3. Η κατοχή της εξουσίας δεν εγγυάται την ευτυχία
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Απλή πρόταση
↘ Όνομα
↘ Ρήμα
↘ Απαρέμφατο
↘ Μετοχή
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ιστορικά
↘ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
↘ Συγγραφέας
↘ Ξενοφών
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
↘ Τεχνικές/τρόποι γραφής
↘ Ιστορική αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Εξήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Πολιτικού λόγου/ρητορικά
↘ Παράγραφος
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
↘ Ακρόαση
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μτφρ.)
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα [Γυμνάσιο]
↘ Ιστορία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Οι μαθητές δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη λειτουργία των νοητικών χαρτών και χρειάστηκε να προηγηθεί ένα σχετικό εισαγωγικό μάθημα.

Χρονολογία (από)15/12/2014
Χρονολογία έως12/01/2015
Σχολική μονάδα

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές