Κατεβάστε το σενάριο

Από την τυραννία... στη δημοκρατία

  • Δημιουργός: Θεόδωρος Στάμος

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Οι μαθητές προσεγγίζουν το κείμενο σε τρεις φάσεις. Κατά την Α΄ Φάση (τρεις διδακτικές ώρες) επιχειρείται μέσω της εργασίας σε ομάδες η συντακτική και η νοηματική προσπέλαση του κειμένου. Με τη δημιουργία των εννοιολογικών χαρτών γίνεται μια πρώτη προσπάθεια να τεθούν σε μια σειρά βασικοί ονοματικοί και ρηματικοί όροι των προτάσεων του κειμένου, ώστε να φτάσουν οι μαθητές στη μετάφρασή του με τη βοήθεια γλωσσικών σχολίων. Συγκρίνοντας τη μεταφραστική τους απόπειρα με αυτές της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα, τους δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθούν, να εξηγήσουν τα τυχόν μεταφραστικά τους λάθη και να προβληματιστούν. Όταν η μετάφραση του κειμένου είναι ολοκληρωμένη, καλούνται να προσεγγίσουν νοηματικά το κείμενο με τη βοήθεια προοργανωτών, ώστε να καταλήξουν στη δημιουργία ενός πολυτροπικού κειμένου για μεγαλύτερη νοηματική εμβάθυνση. Κατά τη Β΄ Φάση (δύο έως τρεις διδακτικές ώρες), μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τα πολιτεύματα της ελληνικής αρχαιότητας, βάρος δίνεται στην κριτική προσέγγιση της τυραννίας τόσο σε επίπεδο μορφής διακυβέρνησης (χαρακτηριστικά, μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, μορφές που έλαβε στη σύγχρονη ιστορία) όσο και σε γλωσσολογικό επίπεδο (αλλαγή της σημασίας της λέξης «τύραννος» από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα). Τέλος, οι μαθητές οδηγούνται στην παραγωγή μιας επιστολής, την οποία θα αποστείλουν σε μια πολιτική εφημερίδα, με αντικείμενο προβληματισμού το πολίτευμα της δημοκρατίας ως τρόπος διακυβέρνησης, κάτι που ίσως αποτελεί τη μεγαλύτερη μαθησιακή αξία του συγκεκριμένου σεναρίου. Στη Γ΄ Φάση (μία διδακτική ώρα) παρουσιάζουν το παραγόμενο έργο τους και ακολουθεί συζήτηση και προβληματισμός.

Διδακτική Ενότητα→ Γ Γυμνασίου
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
↘ 3. Η κατοχή της εξουσίας δεν εγγυάται την ευτυχία
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Ιστορία
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Όροι της πρότασης
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Πορεία λέξεων στο χρόνο
↘ Φιλοσοφικά - επιστημονικά
↘ Συγγραφέας
↘ Ξενοφών
↘ Γραμματολογικές περίοδοι
↘ Κλασική εποχή
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Επιστολές/προσκλήσεις
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Παράγραφος
↘ Ιστολόγια
↘ Ηλεκτρονικά μηνύματα
↘ Ανάγνωση
↘ Ανάγνωση στην ολομέλεια της τάξης
↘ Ανάγνωση κατά ομάδες
↘ Συζήτηση
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Πολυτροπικό (ψηφιακό) κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (μτφρ.)
↘ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα [Γυμνάσιο]
↘ Ιστορία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Το σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί και σε λιγότερες ώρες.

Χρονολογία (από)8/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές