Κατεβάστε το σενάριο

Συνοδευτικά

  • Αρχείο 1 [11,36 MB]

Πρώτες μέρες στο σχολείο

  • Δημιουργός: Τοκμακίδου Ελπίδα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Μέσα από τις δραστηριότητες του σεναρίου επιχειρείται μια πρώτη γνωριμία των μαθητών με το νέο σχολικό περιβάλλον του «Δημοτικού Σχολείου» και η εξοικείωσή τους με τον χώρο, τα πρόσωπα και τα πράγματα του σχολείου, η καλλιέργεια μιας αίσθησης ασφάλειας και η προοδευτική βίωση της αλλαγής, η οποία επιτυγχάνεται με την ταυτόχρονη σύγκριση καταστάσεων που είναι οικείες στα παιδιά από τη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο.
Εκτός από τη σύνδεση των εμπειριών των παιδιών ανάμεσα στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο, προωθείται η προφορική τους έκφραση γύρω από τα άμεσα βιώματά τους με τον χώρο και τα πρόσωπα του σχολείου ενώ η επαφή τους με τον γραπτό λόγο επιχειρείται να γίνει μέσα από την αξιοποίηση του επιπέδου της φωνολογικής τους ενημερότητας και τη δημιουργία μιας λίστας/καταλόγου πραγμάτων. Ο συνδυασμός εικόνων - κειμένων αλλά και της ηχητικής απόδοσης των λέξεων σε ένα αρχείο παρουσίασης αξιοποιείται για τη μύηση των μικρών μαθητών/τριών με την εικόνα και τη δυναμική της. Ταυτόχρονα, το ίδιο αρχείο παρουσίασης αποτελεί αφορμή για μια πρώτη επαφή των μικρών μαθητών/τριών με τη χρήση του Η/Υ και τα πρώτα τους στάδια στην αξιοποίησή του ως μέσο γραμματισμού, ως εργαλείο για ανάγνωση, γραφή και επικοινωνία.

Διδακτική Ενότητα→ Δεν αντλεί από συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού βιβλίου
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Σχολική ζωή
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Συλλαβισμός
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Το σενάριο αφορά τις πρώτες μέρες των παιδιών στο Δημοτικό σχολείο και, καθώς αποβλέπει στην εξοικείωσή τους με το νέο σχολικό περιβάλλον, μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέρος της εισαγωγικής ενότητας του σχολικού εγχειριδίου «Γλώσσα Α΄ Δημοτικού» και ως συμπλήρωμα των «Καθημερινών μικρών κειμένων» που παρουσιάζονται στις σελίδες 6-7 του Τετραδίου Εργασιών («Γλώσσα Α΄ Δημοτικού», Α΄ τεύχος). Παράλληλα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κατά την προσέγγιση των πρώτων ενοτήτων της Μελέτης Περιβάλλοντος (1η ενότητα Η τάξη μου και 2η ενότητα Το σχολείο μου) ή και να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης.

Χρονολογία (από)10/2013
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές