Κατεβάστε το σενάριο

H Ελλάδα μέσα από λέξεις και εικόνες

  • Δημιουργός: Ζαρκογιάννη Εύα

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Γ' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Οι μαθητές δουλεύοντας σε ομάδες εμπλέκονται σε μια διαδικασία αναπλαισίωσης της σημασίας των λέξεων σε διαφορετικά σημειωτικά πλαίσια, τα οποία ξεκινούν από τον κλασικό γραμματισμό και καταλήγουν στον ψηφιακό κριτικό γραμματισμό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη της εικόνας ως σημαντικού επικοινωνιακού μέσου μετάδοσης μηνυμάτων, το οποίο δεν είναι ποτέ ουδέτερο σε σχέση με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον παραγωγής και μετάδοσης του. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν τη λειτουργία των λέξεων αποδομώντας ένα πολυτροπικό κείμενο, μια εικόνα –στην ψηφιακή και στη μη ψηφιακή της μορφή. Συνδέουν έτσι τη σημασία της λέξης και της εικόνας και των μεταξύ τους σχέσεων με τη μεταβαλλόμενη κοινωνικοπολιτική και οικονομική πραγματικότητα. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης και αυτενέργειας. Αποσκοπεί στην παραγωγή από τις ομάδες των μαθητών ενός πολυτροπικού κειμένου, που θα ενσωματώνει χαρακτηριστικά της νέας ψηφιακής κειμενικής πραγματικότητας, συγκεκριμένα μιας ψηφιακής αφίσας, την οποία καλούνται να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης τους.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Β Γυμνασίου
↘ Γ Γυμνασίου
↘ Η Ελλάδα στον κόσμο
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εκτός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)10/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση