Κατεβάστε το σενάριο

Η παρέα της Α΄ Tάξης

  • Δημιουργός: Ελπίδα Τοκμακίδου

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το σενάριο αξιοποιεί και επεκτείνει τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών, γνώσεις που αφορούν τη γραφή του ονόματός τους, με στόχο την καλλιέργεια συμβατικού και ψηφιακού γραμματισμού. Οι δραστηριότητες είναι εισαγωγικές, κατάλληλες για το επίπεδο των παιδιών, καλλιεργούν τον γραπτό λόγο και βοηθούν με ευχάριστο τρόπο στην εξοικείωση με τον Η/Υ.

Διδακτική Ενότητα→ Α Δημοτικού
↘ Ενότητα 1: Πού είναι ο Άρης
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Σχολική ζωή
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Σύνταξη
↘ Όροι της πρότασης
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Μελέτη Περιβάλλοντος
↘ Αισθητική Αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Η εφαρμογή του σεναρίου επεκτάθηκε χρονικά σε σχέση με το αρχικό σενάριο. Η διαφοροποίηση της εφαρμογής από τον αρχικό σχεδιασμό αφορά τη συμπερίληψη ιδεών -που άλλωστε καταγράφονται στο σχολικό εγχειρίδιο αλλά και στις προτάσεις του σεναρίου- σχετικές με την αναδυόμενη γραφή, την αξιοποίηση του επιπέδου φωνολογικής ενημερότητας των μαθητών/-τριών της τάξης, όπως και τη χρήση τεχνικών της ολικής προσέγγισης, όσον αφορά στην αναγνώριση του ονόματος κάθε μαθητή/-τριας, παράλληλα με την επιδίωξη συσχετισμού προφορικού-γραπτού λόγου και συνδυασμού στοιχείων από διαφορετικά σημειωτικά συστήματα (εικόνας-κειμένου), γεγονός που συνέβαλε στον εμπλουτισμό των αρχικών ιδεών του σεναρίου παράλληλα με τη χρονική επιμήκυνσή του.

Χρονολογία (από)22/9/2013
Χρονολογία έως8/10/2013
Σχολική μονάδα

1ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Περιβάλλοντα διδασκαλίας / εξάσκησης
→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές

Κείμενα

Κατά την εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε το συνοδευτικό υλικό του αρχικού σεναρίου.
Τα τεκμήρια του σεναρίου έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο της εφαρμογής.