Κατεβάστε το σενάριο

Η Πρώτη Μέρα στο Σχολείο: αναπαραστάσεις μέσα από ποικίλα κείμενα

  • Δημιουργός: Μαρία Νέζη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Γυμνασίου
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Συνταγμένο σενάριο

Περίληψη

Το σενάριο αναπτύσσεται εντός του πεδίου της Θεωρίας της Εμπλαισιωμένης ή Εγκαθιδρυμένης Μάθησης (Situated Learning Theory) (Lave & Wenger 1991) και οργανώνεται γύρω από την επίλυση αυθεντικού προβλήματος που έχει νόημα για τους ίδιους τους μαθητές/τριες (problem-based learning). Ζητούμενο είναι να διερευνήσουν μέσα από ποικίλα κείμενα (λογοτεχνικά, ψηφιακά, εικόνες, γελοιογραφίες, video) πώς παρουσιάζεται η πρώτη μέρα στο σχολείο. Καθώς πρόκειται για μαθητές/τριες της Α΄ τάξης οι οποίοι/ες βιώνουν τις πρώτες μέρες προσαρμογής τους στο νέο περιβάλλον του γυμνασίου, το ζητούμενο που τίθεται ανταποκρίνεται στα βιώματά τους, το δε μαθησιακό υλικό που επιλέγεται έχει ως αφετηρία τις προσλαμβάνουσές τους. Οι μαθητές/τριες καλούνται να επεξεργαστούν ποικίλο ειδολογικά κειμενικό υλικό (video, σκίτσα, εικόνες, ιστοσελίδες, λογοτεχνικά κείμενα), ακολουθώντας τις οδηγίες Φύλλου Εργασίας, προκειμένου να διευρύνουν την οπτική τους γύρω από ένα επίκαιρο θέμα που έχει νόημα για τους ίδιους.

Το πρόβλημα που κατευθύνει τον σχεδιασμό μας είναι η άσκηση των μαθητών/τριών μας στην ανάπτυξη στρατηγικών ανάγνωσης και κατανόησης μονοτροπικών και πολυτροπικών κειμένων και υπερκειμένων και η εξοικείωσή τους με τους μηχανισμούς κατασκευής νοήματος κατά την επικοινωνιακή διαδικασία.

Διδακτική Ενότητα→ Νεοελληνική Γλώσσα
↘ Α Γυμνασίου
↘ Οι πρώτες μέρες σ’ ένα νέο σχολείο
↘ Επικοινωνία στο σχολείο
↘ Ταξίδι στον κόσμο της φύσης
→ Νεοελληνική Λογοτεχνία
↘ Α Γυμνασίου
↘ Σχολική ζωή
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Σχολική ζωή
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Ιστολόγια
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Παραγωγή κειμένου
↘ Προφορικό κείμενο
↘ Συνεργατικό κείμενο
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Λογοτεχνία
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια1-6 διδακτικές ώρες
Σχόλια πάνω στη χρονική διάρκεια

Στην πρώτη εκδοχή του το σενάριο προβλέπει τέσσερις - πέντε διδακτικές ώρες. Στη δεύτερη εκδοχή απαιτούνται πέντε-έξι διδακτικές ώρες. Η διαφοροποίηση στον διδακτικό χρόνο συναρτάται προς τις συμμετοχικές διδακτικές πρακτικές που επιλέγονται κάθε φορά. Στις πιθανές επιφυλάξεις συναδέλφων θα απαντήσουμε ότι καθώς πρόκειται για διαθεματική δραστηριότητα ο απαιτούμενος διδακτικός χρόνος κατανέμεται στα μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Στην πράξη το συγκεκριμένο σενάριο καταργεί τα στεγανά ανάμεσα στα δύο μαθήματα και αντιμετωπίζει ολιστικά τη μάθηση.

Χρονολογία (από)12/2012
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές