εορτές-αγώνες

Συγγραφέας Παραπομπή
Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.355.27-356.2 (Lentz)

Παυσανίας

Ελλάδος περιήγησις 10.7.8

Φιλόστρατος

Τα εις τον Τυανέα Απολλώνιον 1.35

Ηρόδοτος

5.22.1-10

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.16.3-4

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 16.92.1-2

Subscribe to εορτές-αγώνες