38

38. Υπογραφή καλλιτέχνη σε βάση αγάλματος. Ολυμπία, 450—425 π. Χ. Μουσείο Ολυμπίας.

Πρόκειται για την υπογραφή του σπουδαίου γλύπτη από το Άργος, Πολύκλειτου, του οποίου δεν έχει σωθεί κανένα πρωτότυπο έργο. Η επιγραφή είναι χαραγμένη στη βάση ενός αναθηματικού αφιερώματος, του αγάλματος του Πυθοκλή από την Ηλεία, για τη νίκη του στο πένταθλο το 452 π.Χ. Σώζεται μικρό μόνο τμήμα της αρχικής υπογραφής του γλύπτη στο αρχαϊκό αλφάβητο του Άργους (με το ασυνήθιστο ρομβοειδές Ο) και της αναθηματικής επιγραφής στο πρόσθιο τμήμα της βάσης, καθώς η επιγραφή είχε επαναχαραχθεί σε μεταγενέστερη φάση, όταν είχε στηθεί στην ίδια βάση ένα δεύτερο άγαλμα, πιθανόν αντίγραφο του πρώτου.

Πηγή: Jeffery, L. H. 1990. TheLocalScriptsofArchaicGreece. A Study of the Origin of the Greek Alphabet and its Development from the Eighth to the Fifth Centuries B. C. Revised Edition with Supplement by A. W. Johnston. Oxford & New York: Clarendon Press. [σελ. 166—167, πίν. 30: 45a, b].

Για τον γλύπτη Πολύκλειτο, βλ. και http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/art/page_090.html