3

3. Αναθηματική επιγραφή, γνωστή ως  «στήλη του Φανοδίκου» (IG I3 1508). Σίγειον, περ. 600 π.Χ. Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο.

Το κείμενο της αναθηματικής επιγραφής επαναλαμβάνεται σχεδόν το ίδιο σε δύο διαφορετικά αλφάβητα και σε δύο διαλέκτους. Το κείμενο Ι στο πάνω τμήμα της στήλης είναι γραμμένο σε ανατολικό ιωνικό αλφάβητο και διάλεκτο και το κείμενο ΙΙ σε αττικό αλφάβητο και διάλεκτο. Ενδεικτικό της σύνδεσης της διαλέκτου αλλά και της γραφής με την πολιτική υπόσταση και την εθνική ταυτότητα των αρχαίων ελληνικών πόλεων.

Πηγή: Johnston, A. 2013. Straight, crooked, and joined-up writing: an early Mediterranean view. In K. E. Piquette & R. D. Whitehouse (eds) Writing as material practice: substance, surface, and medium, 193 ̶ 212. London: Ubiquity Press [σελ. 200, εικ. 10]. Βλ. και Jeffery, L. H.1990. The Local Scripts of Archaic Greece. A Study of the Origin of the Greek Alphabet and its Development from the Eighth to the Fifth Centuries B.C. Revised Edition with Supplement by A. W. Johnston. Oxford: Clarendon Press. [σελ. 366-367 και 371 αρ. 43-44, πίν. 72].

Κείμενο: http://epigraphy.packhum.org/text/1744?hs=142-152%2C351-361

I           vacat 0.47

1          Φανοδίκο

ἐμὶ τὀρμοκ-

ράτεος το͂

Προκοννη-

5          σίο· κρητῆρ-

α δὲ ∶ καὶ ὐποκ-

ρητήριον ∶ κ-

αὶ ἠθμὸν ∶ ἐς π-

ρυτανήιον

10       ἔδωκεν ∶ Συκε-

εῦσιν.

11a     vacat

II.12   Φανοδίκο ∶ εἰμὶ ∶ το͂ ℎ-

ερμοκράτος ∶ το͂ Προκο-

νεσίο ∶ κἀγὸ ⋮ κρατε͂ρα

15       κἀπίστατον ∶ καὶ ℎεθμ-

ὸν ∶ ἐς πρυτανεῖον ⋮ ἔ-

δοκα ⋮ μνε͂μα ⋮ Σιγει-

εῦσι ⋮ ἐὰν δέ τι πάσχ-

ο, μελεδαίνεν  ⋮ με, ὀ͂

20       Σιγειε͂ς ⋮ καί μ’ ἐπο-

<ίε>σεν ⋮ ℎαίσοπος ⋮ καὶ

⋮ ℎἀδελφοί.