29

29. Επιτύμβια στήλη, 2ος—1ος αιώνας π.Χ., Λατώ προς Καμάρα, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη. SEG XXXII 896. Το κείμενο της επιγραφής αναφέρεται ως  πετροκόλαπτον ἔπος, επίθετο που παράγεται από το εργαλείο χάραξης (κολαπτήρ) με το οποίο έχει χαραχτεί πάνω στον λίθο.

Κείμενο: http://epigraphy.packhum.org/text/201935?hs=198-212

1      ὦ ξένε, μὴ ῥοθίοισι ποσὶν

παραμείβεο τάνδε /

ἀτραπόν, ἀλλ’ ἐσιδὼν πετρο-

κόλαπτον ἔπος /

5      ἴσθι νέαν πάνυ τάνδε νέαις̣ τεθα-

λυῖαν ἐν ὥρα<ι>ς /

κεκλιμέναν, δ<ι>σσοὺς παῖδας ἐν ὀρ-

φανίαι /

λείπουσαν γονέας τε λυγρὸν

10   περὶ πένθος ἔχοντας /

ἧς χάριν, ἣ πινυτὴν ἔσχε σαοφρο-

σύνην, /

Τειμωνίς· μογερὰ δ<έ> ἑ σείνατο

νοῦσος ἀτερπής· /

15   τοὔν̣ε̣[κ]α ταῦτ̣’ ἐ̣σιδὼν δ[άκ]ρ̣[υ χέ]-

α̣ς̣ πά[ρι]θι. /