27

27. Γραπτή επιγραφή σε αρύβαλλο, 515—500 π.Χ. The Metropolitan Museum of Art, New York.

Η επιγραφή ανήκει στην κατηγορία των επιγραφών «καλός» και αναφέρεται σε νεαρό αγόρι επιβεβαιώνοντας μάλιστα τον χαρακτηρισμό που αποδίδεται (ΗΟ ΠΑΙΣ : ΚΑΛΟΣ ΝΑΙ). Οι δύο στιγμές σε κάθετη διάταξη χρησιμοποιούνται ως σημείο στίξης.

Πηγή: Cohen, B. 2006. The Colors of Clay. Special Techniques in Athenian Vases. Los Angeles: The J. Paul Getty Museum. [σελ. 268, 79.1].