21

21. Συνθήκη χαραγμένη σε χάλκινη πινακίδα. Ολυμπία, 500 π.Χ. Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο.

Τα κυκλικά γράμματα, όπως το Ο, έχουν χαραχτεί με διαβήτη.

Πηγή: Jeffery, L. H. 1990. The Local Scripts of Archaic Greece. A Study of the Origin of the Greek Alphabet and its Development from the Eighth to the Fifth Centuries B. C. Revised Edition with Supplement by A. W. Johnston. Oxford & New York: Clarendon Press. [πίν. 42, 6].