1

1. Λίθος ως ταφικό σήμα (IG XII3 781). Θήρα, 7ος αιώνας π.Χ.

Αξίζει να σημειωθεί το πρώιμο συμπίλημα δύο γραμμάτων (ΛΗ) με συνένωση των κεραιών τους.

Κείμενο: http://epigraphy.packhum.org/text/76316?hs=56-66  Ἐτεόκληια

Πηγή: Johnston, A. 2013. Straight, Crooked and Joined-up Writing: An Early Mediterranean View. In: K. E. Piquette & R. D. Whitehouse (eds.) Writing as Material Practice: Substance, Surface, and Medium, 193-212. London: Ubiquity Press. [σελ. 194, εικ. 2].