Κατεβάστε το σενάριο

Το νερό πηγή ζωής

  • Δημιουργός: Αυγουστίνος Ανδρικόπουλος

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Δ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Το παρόν σενάριο επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ στην ενότητα «Ρώτα το νερό τι τρέχει» (σχολικό βιβλίο Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού, τεύχος α΄) αναδεικνύοντας την καθοριστική σημασία του υγρού στοιχείου στην ύπαρξη και στην ποιότητα της ζωής στον πλανήτη χωρίς να υποτιμά τη συμβολή του διδακτικού πακέτου που προσφέρεται από το Yπουργείο για τον σκοπό αυτό, κρατώντας τη βασική διάταξη της ύλης και τα γραμματικά φαινόμενα που εξετάζονται, όπως προβλέπονται στο αναλυτικό πρόγραμμα.
Περιλαμβάνονται δραστηριότητες με τη χρήση τρισδιάστατου χάρτη και με την αξιοποίηση και οργάνωση πληροφοριών σε ψηφιακό πολυτροπικό έντυπο. Η διδα-σκαλία εξελίσσεται κυρίως εντός της τάξης εκτός από το τελευταίο δίωρο και προϋ-ποθέτει ομαδοσυνεργατική εμπειρία.
Επιδιώκεται να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι το διαδίκτυο αποτελεί σημα-ντική πηγή αφενός για να αναζητούν πληροφορίες που αφορούν στα σχολικά μαθή-ματα και αφετέρου για να αποκτήσουν συνειδητή επίγνωση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να προσεγγίζουν τις πληροφορίες, ώστε να διασφαλιστούν ως προς την εγκυ-ρότητά τους. Περιλαμβάνονται δραστηριότητες που δίνουν αφορμή για σύγκριση πληροφοριών και κριτική προσέγγιση παρουσιάσεων του Υoutube.
Τα παιδιά παράγουν λόγο, κατανοούν κείμενα, χρησιμοποιούν επιχειρήματα, υιοθετούν αξίες και διαμορφώνουν στάσεις σε σχέση με τη χρήση του νερού, εξοι-κειώνονται με την πληκτρολόγηση κειμένου, με την πλοήγηση στο διαδίκτυο, στο περιβάλλον wiki, στο περιβάλλον ζωγραφικής, στο περιβάλλον δημιουργίας χαρτών εννοιών, συντάσσουν πολυτροπικό ψηφιακό κείμενο, περιηγούνται σε τρισδιάστατο ψηφιακό χάρτη, κάνουν χρήση διαδικτυακού λεξικού.

Διδακτική Ενότητα→ Δ Δημοτικού
↘ Ενότητα 2: Ρώτα το νερό...τι τρέχει
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Φύση-Οικολογία-Περιβάλλον-Ζώα
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Όροι της πρότασης
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Ετυμολογία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Έρευνες/μελέτες
↘ Πληροφοριακά/διαφημιστικά
↘ Έκθεση (σχολικού τύπου)
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)08/10/2012
Χρονολογία έως15/10/2012
Σχολική μονάδα

12 /θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κορινού

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση