Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Αρχείο 1 [1,51 MB]
  • Αρχείο 2 [56,93 MB]

Άνθρωποι και σπίτια

  • Δημιουργός: Παναγιώτα Καφετζή

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: ΣΤ' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Στο πλαίσιο του παρόντος σεναρίου, η περιγραφή της ανθρώπινης κατοικίας στα πληροφοριακά και λογοτεχνικά κείμενα που διαβάζουν οι μαθητές σκοπό έχει κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η παράμετρος του χώρου Α΄ ενυπάρχει σε ένα λογοτεχνικό κείμενο και το συνδιαμορφώνει. Το σενάριο επικεντρώνεται στην έννοια της ‘κατοικίας’, η οποία ενδιαφέρει στον βαθμό που αποτελεί έναν ιδιαίτερο λογοτεχνικό τόπο στα βιβλία που επεξεργάζονται οι αναγνωστικές ομάδες των μαθητών. Δεν εγκαταλείπεται η μετωπική διδασκαλία, ιδιαίτερα στις φάσεις κατά τις οποίες ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να εξοικειώσει τους μαθητές με τρόπους κατηγοριοποίησης και κριτικής επεξεργασίας των πληροφοριών που συλλέγουν ή να κάνει επίδειξη της χρήσης κάποιων τεχνικών μέσων που απαιτούνται, αλλά στην κατεύθυνση πάντα της επιτέλεσης ενός ερευνητικού project που στηρίζεται κυρίως στην ομαδοσυνεργατική εργασία.

Διδακτική Ενότητα→ Δεν αντλεί από συγκεκριμένη ενότητα του σχολικού βιβλίου
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Οικογένεια
↘ Ανθρώπινες σχέσεις-Πόλεμος/Ειρήνη-Ο Ξένος/Άλλος
↘ Άτομο-κοινωνία, στάσεις ζωής
↘ Πολιτισμός-Τέχνη
↘ Ταξίδι-Ελλάδα-Άλλοι τόποι
↘ Πόλη
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Ονοματικό σύνολο
↘ Ρηματικό σύνολο
↘ Επιρρηματικό σύνολο
↘ Σχήματα λόγου
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Πολυσημία
↘ Σχέσεις λέξεων
↘ Ετυμολογία
↘ Λαϊκές και λόγιες λέξεις
↘ Λεξική και προτασιακή σημασία
↘ Οικογένειες λέξεων
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Παράγραφος
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολογικά/γνώμης
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Περίληψη
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Σχολιαστικά/επιχειρηματολικά/γνώμης
↘ Παράγραφος
↘ Δοκίμιο
↘ Ιστολόγια
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Φιλολογικής ζώνης
↘ Νεοελληνική Γλώσσα
→ Άλλα γνωστικά αντικείμενα
↘ Αγγλική Γλώσσα
↘ Γεωλογία-Γεωγραφία
↘ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
↘ Πληροφορική
↘ Μελέτη Περιβάλλοντος
↘ Αισθητική Αγωγή
→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ερευνητικές Εργασίες – Project
↘ Περιβαλλοντική Αγωγή
↘ Πολιτιστικά προγράμματα
↘ Διαπολιτισμική αγωγή
Χώρος→ Εντός σχολείου
→ Εικονικός χώρος
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)18/02/2015
Χρονολογία έως13/05/2015
Σχολική μονάδα

17ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Περιβάλλοντα σχεδιασμού
→ Πλατφόρμες wiki, blog, κλπ
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές