Κατεβάστε το σενάριο

Τεκμήρια

  • Το βιβλίο των αναμνήσεων Α΄ τάξη ΤΕΚΜΗΡΙΑ [5,53 MB]

Το βιβλίο των αναμνήσεων της Α΄ τάξης

  • Δημιουργός: Μαρίνα Λάγουρη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Ναι
  • Εφαρμοσμένο σενάριο

Το σενάριο στηρίζεται

Περίληψη

Στο συγκεκριμένο σενάριο οι μαθητές με αφορμή το κείμενο και τις δραστηριότητες της υποενότητας «Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο» της ενότητας «Ο κόσμος των βιβλίων» του σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας κλήθηκαν να συγγράψουν το δικό τους βιβλίο γράφοντας αναμνήσεις και ζωγραφίζοντας «στιγμές», βασισμένοι στα βιώματά τους από τη σχολική χρονιά που τελείωνε. Εμπλούτισαν το βιβλίο τους με φωτογραφίες και μουσική.
Στόχος του διδακτικού σεναρίου να καλλιεργήσουν τον γραπτό και προφορικό λόγο, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, με αφήγηση ή διάλογο, να μεταφέρουν στον γραπτό λόγο και στη ζωγραφική τις σκέψεις τους, να χρησιμοποιήσουν τα ρήματα στον σωστό χρόνο και να τοποθετήσουν τις αναμνήσεις τους σε χρονολογική σειρά.

Διδακτική Ενότητα→ Α Δημοτικού
↘ Ενότητα 9: Ο κόσμος των βιβλίων
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Σχολική ζωή
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
Σύνδεση με άλλο γνωστικό αντικείμενο→ Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης
↘ Ευέλικτη ζώνη
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)11/06/2014
Χρονολογία έως13/06/2014
Σχολική μονάδα

Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές