Κατεβάστε το σενάριο

Το βιβλίο των αναμνήσεων της Α΄ τάξης

  • Δημιουργός: Μαρίνα Λάγουρη

  • Βαθμίδα εκπαίδευσης - Τάξη: Α' Πρωτοβάθμια
  • Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα
  • Διαθεματικό: Όχι
  • Συνταγμένο σενάριο

Εφαρμογές του σεναρίου

Περίληψη

Στο συγκεκριμένο σενάριο οι μαθητές, με αφορμή το κείμενο και τις δραστηριότητες της υποενότητας Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο, της ενότητας Ο κόσμος των βιβλίων», του σχολικού εγχειριδίου «Γλώσσα Α΄ Δημοτικού», καλούνται να συνθέσουν το δικό τους βιβλίο γράφοντας αναμνήσεις και ζωγραφίζοντας «στιγμές», βασισμένοι στα βιώματά τους, από τη σχολική χρονιά που τελειώνει. Θα εμπλουτίσουν το βιβλίο τους με φωτογραφίες και μουσική.
Στόχος του διδακτικού σεναρίου είναι να καλλιεργήσουν τον γραπτό και προφορικό λόγο, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, με αφήγηση ή διάλογο, να μεταφέρουν στον γραπτό λόγο και στη ζωγραφική τις σκέψεις τους, να χρησιμοποιούν τα ρήματα στον σωστό χρόνο και να τοποθετήσουν τις αναμνήσεις τους σε χρονολογική σειρά.

Διδακτική Ενότητα→ Α Δημοτικού
↘ Ενότητα 9: Ο κόσμος των βιβλίων
Σκεπτικό-Στόχοι→ Γνώσεις για τον κόσμο
↘ Σχολική ζωή
↘ Τεχνολογία-Επικοινωνία-Συγκοινωνιακά μέσα
→ Γνώσεις για τη γλώσσα/λογοτεχνία
↘ Μορφολογία
↘ Ουσιαστικά
↘ Επίθετα
↘ Ρήματα
↘ Σύνταξη
↘ Πρόταση
↘ Όροι της πρότασης
↘ Λεξιλόγιο - Σημασιολογία
↘ Παραγωγή
↘ Σύνθεση
↘ Γραφή
↘ Γράμματα
↘ Ορθογραφία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό - γνώσεις για τη σημείωση
↘ Γραπτό
↘ Προφορικό
↘ Υβριδικό (μείξη προφορικού και γραπτού λόγου)
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Περιγραφή
↘ Αφήγηση
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
↘ Γλωσσική ποικιλία
↘ Πραγματολογία - κειμενογλωσσολογία
→ Γλώσσα και γραμματισμοί
↘ Ψηφιακοί γραμματισμοί
↘ Τεχνική διάσταση
↘ Λειτουργική διάσταση
↘ Κριτική διάσταση
↘ Πρακτικές γραμματισμού
↘ Ανάγνωση
↘ Γραφή
↘ Επικοινωνία
↘ Κειμενικοί τρόποι
↘ Μονοτροπικό
↘ Πολυτροπικό
↘ Προφορικό
↘ Γραπτό
↘ Υβριδικό
↘ Κειμενικοί τύποι
↘ Αφήγηση
↘ Επιχειρηματολογία
↘ Κειμενικά είδη
↘ Χρονικά/αφηγηματικά/βιογραφικά είδη
Χώρος→ Εντός σχολείου
Χρονική διάρκεια7-12 διδακτικές ώρες
Χρονολογία (από)05/2014
Αξιοποίηση των ΤΠΕ→ Εφαρμογές γραφείου
→ Διαδίκτυο ως μέσο πρακτικής γραμματισμού
→ Λεξικά, σώματα κειμένων
→ Εργαστήριο υπολογιστών
→ Κεντρική προβολή/παρουσίαση
→ Φορητοί υπολογιστές